Novinky

08.12.2017 15:10

Prvá koncepcia poľovníctva na Slovensku

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo historicky prvú koncepciu poľovníctva na Slovensku. Koncepcia rozvoja poľovníctva pokrýva chov, ochranu, zušľachťovanie, lov, ochranu a zachovanie genofondu voľne žijúcej zveri a formuluje strategické ciele až do roku...
01.12.2017 08:35

Potvrdia sa podozrenia?

V článku zo začiatku novembra sme Vás informovali o náleze vnútorností jeleňa v PR Podbiel. Policajný zbor potvrdil, že išlo skutočne o  člena poľovníckeho združenia PZ Senková, kde  konanie vykazujúce znaky priestupku bolo  odstúpené na riešenie Regionálnej veterinárnej a...
29.11.2017 20:00

Ďalší úspech nášho zástupcu

Súdy vo veciach žalôb podaných v roku 2015  začínajú konať až teraz. V prípade poľovného revíru Podbiel bolo konanie naplánované na november odročené z dôvodu ospravedlnenia sa právneho zástupcu PZ Senková. Konanie v blízkej budúcnosti čaká aj ďalšie revíry v okrese Tvrdošín. Uvidíme ako tieto...
24.11.2017 14:00

Čo spôsobilo invektívy

V poslednom čase sa objavovali hrubé invektívy na našich členov zo strany osôb blízkych najväčšiemu užívateľovi poľovných pozemkov v Podbieli - SBU. Čo ich spôsobilo nevieme.  Je však verejným tajomstvom, že právny zástupca nášho spolku zastupuje aj členov pozemkového spoločenstva vo...
14.11.2017 07:48

Združenie sa vyhlo exekúcii

  Minulý týždeň sa Poľovnícke združenie Senková Podbiel vyhlo návrhu na  exekúciu na svoj majetok, keď na poslednú chvíľu zaplatilo trovy konania vo výške takmer  950,-Eur, ktoré mu vznikli po ďalšom prehranom súdnom spore.  Ide o ďalšie peniaze, ktoré musí zbytočne ...
06.11.2017 13:00

Poľovnícka etika v Podbieli

Po podnete od občanov týkajúcom sa nesprávneho vnadenia pred posedmi v našom revíri sa členovia nášho spolku dňa 1.11.2017  zúčastnili ohliadky kŕmelísk a vnadísk v našom revíri.  Bolo opätovne zistených viacero porušení zákona o poľovníctve,  keď k vnadeniu...
17.08.2017 14:22

Na poľovačke v auguste

S príchodom mesiaca august  prišla zmena pre zanietených poľovníkov. V tomto mesiaci pre nich prichádza možnosť lovu tejto zveri:  jeleň lesný, jelenica, jelenča, danielica, danielča, muflón lesný, muflónica a muflónča /v našom revíri sa nevyskytujú/, srnec lesný, dospelý diviak a...
31.07.2017 12:17

Opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru u diviačej zveri

Prevzaté zo stránok SPK:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z, z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...
08.07.2017 19:00

Zo zasadnutia konferencie OPK

Dňa 7.7.2016 sa aj zástupca Poľovníckeho spolku Senková zúčastnil zasadnutia konferencie OPK v Tvrdošíne. Zúčastnení členovia boli predsedom OPK oboznámení so závermi celoslovenského snemu SPK, kde jeho závery sú už zverejnené aj na stránkach SPK. Konkrétne uznesenia sú v prílohe článku. Ďalej...
27.06.2017 11:00

Jún náš mesiac!

S júnom ako mesiacom poľovníctva vidieť aj v našom revíri mladé posily v podobe pobehujúcich srnčiat, jelienčiat, diviačat a ďalšej drobnej zveri.  Na večerných posliedkach nie je problém na lúkach zazrieť  čriedy mladých jeleňov, ktorým lykom obrastené parožie postupne...