Ďalší úspech nášho zástupcu

29.11.2017 20:00

Súdy vo veciach žalôb podaných v roku 2015  začínajú konať až teraz. V prípade poľovného revíru Podbiel bolo konanie naplánované na november odročené z dôvodu ospravedlnenia sa právneho zástupcu PZ Senková. Konanie v blízkej budúcnosti čaká aj ďalšie revíry v okrese Tvrdošín. Uvidíme ako tieto konania skončia a dovtedy do pozornosti dávame aj nasledujúce rozhodnutie :

 

Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovejačlenov senátu Mgr. Nory TomkovejaJUDr. Veroniky Poláčkovej, vprávnej veci žalobcov: v rade A/ H. V.,nar. XX.XX.XXXX,bytom U. č. XXX, v rade B/ D. G.,nar. XX.XX.XXXX,bytom U. č. XXX, v rade C/ G. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. č. XXX, všetci žalobcovia právne zastúpení JUDr. Miroslavom Bachyncom, advokátom so sídlom D. č. XXX, proti žalovanému: Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, so sídlom Andreja Kmeťa č. 17, Žilina, za účasti ďalších účastníkov: v rade 1/ D. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. č. XXX, v rade 2/ D. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. U. G., C. č. XXXX/XX, v rade 3/ Poľovnícka spoločnosť ŽIAR Nesluša, so sídlom Nesluša č. 171, IČO: 420 68 649, v konaní o preskúmanie opatrenia žalovaného číslo: OU-ZA-PLO-2013/00299-L zo dňa 30.10.2013, takto r o z h o d o l : Krajský súd v Žiline opatrenie Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru č. OÚ-ZA- PLO-2013/00299-L zo dňa 30.10.2013 z r u š u j e a v e c v r a c i a žalovanému na ďalšie konanie. Žalobcovia v rade A/, B/, C/ m a j ú voči žalovanému právo na náhradu trov konania v celom rozsahu. Ďalším účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a .