Hrozí PZ Senková kolaps?

16.05.2017 16:00

Už v predchádzajúcich článkoch sme uvádzali, že poľovnícke združenie Senková môže očakávať nemalé finančné problémy. Po tom ako v združení nastúpilo nové vedenie, boli dovtedy nahromadené financie združenia minuté na zatiaľ neznámy účel. Išlo o sumu cca 5.000,-Eur. Združenie malo doposiaľ náklady so škodami spôsobovanými zverou, nájmom poľovného revíru, súdnymi spormi, notármi advokátmi ale najväčšou ranou bude rozhodnutie po výkone posledného štátneho dozoru, ktoré združenie čaká.

Z dostupných informácií vieme, že poľovníckemu združeniu hrozia za zlé poľovnícke hospodárenie a neskoro uzatvorené zmluvy s vlastníkmi poľovných pozemkov pokuty vo výške presahujúcej 5000,-Eur. Ide o priamu zodpovednosť rovnakých osôb  ako v predchádzajúcich prípadoch /za PZ koná predseda prípadne tajomník/. Kvôli zanedbaniu ich povinností  sa všetci členovia združenia budú musieť skladať len v tomto roku na tieto pokuty, každý  vo výške minimálne 250,-Eur. To v prípade, že združeniu bude za spáchaný  iný správny delikt podľa §78 ods. 3 zákona o poľovníctve udelená najnižšia pokuta 5.000,- Eur. Možné maximum je totiž  v tomto prípade  až 15.000,-Eur. 

Hoci ide o osobné zlyhanie konkrétnych ľudí ani v minulosti sa nestalo, že by vzali zodpovednosť na seba a sami uhradili uložené sankcie. Nevieme sa vyhnúť pocitu, či nejde len o ich  snahu zbaviť sa nepohodlných členov, ktorí nemajú na úhradu zvýšených príspevkov.