Odevidovanie zmluvy PZ Senková

23.03.2018 11:00

Tento týždeň bol všetkým dotknutým stranám resp. ich právnym zástupcom doručený rozsudok Krajského súdu v Žiline, ktorým bolo  zrušené opatrenie žalovaného č. OU-NO-PLO-2015/006918 z 29.4.2015. Opatrenie sa týka zaevidovania zmluvy Poľovníckeho združenia Senková Podbiel.

                Dôvodom zrušenia bol nezákonný postup žalovaného v I. rade, kedy tento pri zaevidovaní zmluvy neskúmal všetky náležitosti a povinnosti užívateľa poľovného revíru Podbiel, v zmysle ustanovení zákona č. 274/2009 Z.z.  

                Zrušením predmetného opatrenia dôjde k odevidovaniu zmluvy o užívaní poľovného revíru Podbiel zo strany správneho orgánu a rovnako k odvolaniu poľovného hospodára a členov poľovnej stráže v tomto revíri.

Nakoľko však došlo k zrušeniu veci a vráteniu na ďalšie konanie, nebudeme komentovať  ďalšie kroky, nakoľko by mohlo dôjsť k zmareniu ďalšieho postupu správneho orgánu  v súvislosti so zaevidovaním novej alebo pôvodnej zmluvy alebo vydaniu dočasného poverenia určenú poľovnícku organizáciu.

Spätne sa totiž ukázali skutočnosti, ktoré boli správnemu úradu známe a napriek tomu  zvolil nesprávny postup a zmluvu PZ Senková Podbiel, zaevidoval. Nedôslednosť pri preverovaní skutkového a právneho stavu  mu bola vytknutá aj v odôvodnení rozsudku, kde v prípade rovnakých pochybení by mohlo ísť o úmyselné konanie zo strany úradníkov.

Rozsudok KS Žilina:

rozsudokPZ.pdf