Podbielanský revír nezachránil notár, lesný úrad ani prokuratúra

09.05.2018 08:25

Po dlhšom čase je už aj na internete publikovaný rozsudok, týkajúci sa poľovného revíru Podbiel, kde Krajský súd v Žiline konštatoval nesprávny a nezákonný postup viacerých subjektov.  Odkaz na celé znenie rozsudku nájdete tu:

https://otvorenesudy.sk/decrees/3012274?l=sk&q=OU-NO-PLO-2015%2F006918

 

Citujúc z rozsudku uvádzame niektoré fakty:

Z notárskej zápisnice č. N 43/2015, Nz 9817/2015 registrovaná v NCRlS 10077/2015 dňa 24.03.2015 notára JUDr. Vladimíra Baluna vyplýva, že notár neoveroval, či splnomocnení zástupcovia vlastníkov poľovného revíru, ktorí boli prítomní na zhromaždení a zastupovali neprítomných vlastníkov, disponovali riadnymi plnomocenstvami na zastupovanie. Taktiež neosvedčil, že subjekty, ktoré sú v zápisnici označené ako vlastníci pozemkov, sú skutočne vlastníkmi poľovných pozemkov i podľa listov vlastníctva.

Aj prokuratúra sa mýlila: „Okresná prokuratúra si vyžiadala spis č. OU-NO-PLO-2015/006918 prípisom č. Pd85/15/5507-4 zo dňa 15.05.2015. Okresná prokuratúra Námestovo preskúmala zákonnosť postupu úradu pri evidencii predmetnej zmluvy a administratívny spis bol vrátený bez prijatia prokurátorského opatrenia. Aj opakovaný podnet žalobcami bol krajskou prokuratúrou vyhodnotený ako nedôvodný a spis bol vrátený žalovanému bez prijatia prokurátorského opatrenia.“

„Žalovaný správny orgán /rozumej Okresný úrad v Námestove/ v podmienkach konania pred zaevidovaním predloženej žiadosti v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. nevenoval dostatočnú pozornosť a nezistil skutočný stav veci.“