Prvá koncepcia poľovníctva na Slovensku

08.12.2017 15:10

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo historicky prvú koncepciu poľovníctva na Slovensku. Koncepcia rozvoja poľovníctva pokrýva chov, ochranu, zušľachťovanie, lov, ochranu a zachovanie genofondu voľne žijúcej zveri a formuluje strategické ciele až do roku 2030. Materiál schválila vláda.

Cieľom  je posilnenie verejného záujmu poľovníctva. Úlohou poľovníctva je totiž aj udržanie populácií všetkých druhov zveri v priaznivom stave, ochrana biotopov, zdravia občanov, zabránenie šírenia zoonóz teda infekcií prenášaných zo zvieraťa na človeka. Ďalším cieľom je eliminácia dopravných kolízií so zverou, či ochrana majetku a eliminácia škôd spôsobených zverou. V tomto zmysle je úloha poľovníctva dôležitým prostriedkom dopomáhajúcim k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia. 

Materiál komplexne pokrýva všetky oblasti poľovníctva, od jeho riadenia, cez poľovné revíry a ich užívanie, hlavné druhy zveri, poľovnícke plánovanie, ochranu genofondu zveri, zlepšovanie životného prostredia zveri, škody spôsobené zverou a na zveri až po ostatné aktivity poľovníctva ako napríklad poľovnícka kynológia, sokoliarstvo, ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi, pytliactvom či plašením. Dôležitou súčasťou koncepcie je aj práca s verejnosťou.

 

článok prevzatý zo stránky https://www.mpsr.sk

kompletný materiál nájdete tu:

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26640