Vyháňanie z revíru nehrozí

24.07.2018 11:40

 

V Podbieli je stále zákaz poľovať  akémukoľvek poľovníkovi, nakoľko lesný úrad vo veci schválenia opakovane predloženej starej zmluvy PZ Senková doteraz nerozhodol. Aj preto sa teraz nestretnete s členom, ktorý by Vás v lese chcel obmedziť, či nebodaj vykázať, tak ako sa to v minulosti stalo. Členovia PZ sa dostali na úroveň hubárov a do lesa nesmú nosiť ani zbraň. Posedy teraz využívajú rôzni návštevníci, kde nie je prekvapením, keď tam stretnete nielen zvedavcov, fotografov z okolia ale dokonca Bratislavy a podobne. Zostáva však neobjasnenou záhadou, sporadicky sa objavujúca streľba v našom revíri. Žeby niekto tak riskoval?

                Ako už bolo uvedené, to že sa nepoľuje je dôsledok rozhodnutia súdov. Aj týmto bola skrátená resp. obmedzená pôvodná doba lovu na základe  pôvodnej zmluvy o ďalší rok. Hoci niektorí žijú v ilúziách, že táto doba sa predĺži o ďalšie roky, nie je tomu tak. Odporúčame im doplniť si v tomto smere vedomosti. Zďaleka však nejde o posledné previnenie PZ Senková v poľovníckom hospodárení. Po poslednej kontrole boli opätovne zistené nedostatky v nedodržiavaní opatrení nariadených orgánov. Pokiaľ ste pravidelnými čitateľmi našich článkov, ide o pravidelnú záležitosť. Okrem pokuty pre združenie sa tentokrát dopustil disciplinárneho previnenia aj hospodár PZ, ktorý sa ako poľovník nevie dlhodobo riadne zapisovať do knihy návštev poľovného revíru. Jeho odborná spôsobilosť je naštrbená aj tým, že práve on má dohliadať na dodržiavanie pravidiel a opatrení nadriadených orgánov, za čo je sankcionované aj samotné združenie. Aj tu platí frazéma, že  „z capa záhradník“ nebude.

                Treba však dodať, že hoci má náš spolok stále platnú zmluvu o výkone práva poľovníctva, neponáhľame sa s jej zaevidovaním, pokiaľ nedôjde k nejakej dohode. Nikdy nebolo našim cieľom niečo si privlastniť alebo zneužiť. Revír robili naši členovia aj predtým a dokončia ho aj teraz ak bude spoločná vôľa. Zbytočne premrhaného času a peňazí to členov PZ stálo už dosť ale rozhodnutie je na nich.