Dozvedia sa občania pravdu?

15.07.2015 17:00

Rozhodnutím Okresnej prokuratúry v Námestove sa potvrdilo, že Zmluva o užívaní PR Podbiel uzavretá s  Poľovníckym spolkom Senková Podbiel bola v súlade so zákonom a Okresný úrad  Námestovo,  pozemkový a lesný odbor pochybil, keď túto zmluvu nezaevidoval. Za účelom odstránenia porušenia zákonnosti bolo Okresnému úradu NO-­PLO uložené, podľa §28 zákona 153/2001 Z.z., upozornenie prokurátora, kde správny orgán sa musí v lehote 30 dní vysporiadať s takto uloženým opatrením.

            Vo veci zneužitia osobných údajov vlastníkov poľovných pozemkov konajú zároveň aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré preverujú závažnosť  a mieru porušenia zákona ako aj zásahu do osobnostných práv dotknutých osôb, kde o výsledku budete informovaní.

            Už teraz je nesporné, že súčasné vedenie Poľovníckeho združenia Senková ako aj ďalší členovia  úmyselne zavádzali občanov obce Podbiel a poslancov obecného zastupiteľstva s cieľom pošpiniť dobré meno poľovníckeho spolku, za ktorého založenie sami hlasovali a hlavne svojich kolegov poľovníkov.