Informácie o nás

Po vzniku nového zákona o poľovníctve z r. 2009 došlo k významným zmenám ohľadne tvorby zmlúv a prenajímaniu výkonu práva poľovníctva. Aj členovia poľovníckeho združenia Senková sa rozhodli ísť novou cestou a na svojej výročnej členskej schôdzi 28.2.2014 odsúhlasili založenie poľovníckeho spolku ako nástupcu PZ Senková.  Doterajšie zduženie ako také nemá dlhodobú perspektívu samostatne existovať a uzatvárať zmluvy s vlastníkmi poľovných pozemkov. K tomuto rozhodnutiu nás viedla snaha o nezávislosť a samostatnú registráciu, rozšírenie možností poriadania kultúrno spoločenskách  podujatí a zveľaďovania nášho revíru. Podobnou cestou sa vydali všetky združenia v susediacich obciach. 

Poľovnícky spolok Senková Podbiel bol založený členmi PZ Senková a milovníkmi poľovníctva z Obce Podbiel. Táto stránka je venovaná všetkým našim kolegom poľovníkom, ktorí poznajú náš poľovnícky spolok a rovnako tiež všetkým priateľom poľovníctva a milovníkom prírody a zvierat. PS sa bude venovať nielen lovu zveri, ale najmä starostlivosti o zver a ich prirodzené prostredie, ktorá by mala byť vždy prvoradá. Okrem poľovačiek sú a budú neoddeliteľnou súčasťou našej práce kultúrnospoločenské akcie a aj brigády. V rámci  brigád sa zameriame najmä na ochranu životného prostredia a prírody, zveľaďovanie nášho poľovného revíru, stavanie kŕmidiel, studničiek a udržiavanie poľovníckych zariadení a posedov v našom poľovnom revíri. Rovnako dôležité v rámci našej činnosti bude aj vytváranie podmienok na cieľavedomý a plánovaný chov lesnej zveri a zimné prikrmovanie.

Poľovnícky spolok  sa do budúcnosti bude snažiť o pokračovanie úzkej spolupráce s Obecným úradom Podbiel, Spoločenstvom bývalých urbarialistov, PPD Orava Nižná a aktívne sa zúčastňovať  všetkých akcií, ktoré budú v našej obci poriadané. Našim ďalším cieľom bude udržiavať dobré vzťahy s vlastníkmi poľovných pozemkov, kde prvým krokom bolo odsúhlasenie ceny nájmu za  užívanie  pozemkov za účelom VPP vo výške primeranej pre obidve strany.  

Ďakujeme za Vašu dôveru! 

História 

Z kroniky poľovníctva v Podbieli vedenej JUDr. M. Bachyncom:

V januári 1994 sa uskutočnilo rokovanie poľovnej skupiny  PZ č. 10 Dlhá nad Oravou, poľovníkov poľujúcich v k.ú. Podbiel za účelom prípravy žiadosti o vystúpenie z PZ č. 10, vytvorenie nového PZ, vytvorenie prípravného výboru, poľovnej stráže, stanov, poľovného poriadku až po prijímanie členov. Bol zriadený prípravný výbor pozostávajúci z členov – Štefana Siteka, Jána Lukáčika, Ing. Viliama Karisného, Ing. Jána Veselého, Ivana Garaja, Milana Lofaja, JUDr. Miroslava Bachynca. Názov PZ bol navrhnutý „Senková“.

 

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze PZ Senková konanej 2.12.1994 :

USTANOVUJÚCA PZ.PDF (120,6 KB)