Kto druhému jamu kope ....

15.03.2016 10:07
Členovia poľovníckeho združenia dostali pozvánku na členskú schôdzu, podpísanú p. Klimčákom,  kde tento spolu s ostatnými "členmi" výboru PZ Senková /bez riadneho mandátu/ pokračujú naďalej v úmysle poškodiť  práva iných členov PZ Senková s cieľom zbaviť ich členstva v združení. Konajú tak napriek tomu, že boli výslovne upozornení na nezákonnosť svojho doterajšieho konania predsedom disciplinárneho senátu OPK Tvrdošín. P. Klimčák bol sám vypovedať na polícii a mal vedomosť o tom, že  túto vec  - podozrenie zo spáchania trestného činu, preveruje policajný orgán. Všetci "členovia" Výboru PZ Senková podľa disciplinárneho poriadku SPZ mali možnosť v rámci autoremedúry po podaní odvolania člena,  svoje rozhodnutie označené ako "rozhodnutie Výboru PZ", zrušiť. Neučinili tak a rovnako o možnej protiprávnosti svojho postupu neinformovali ostatných. V prílohe článku je písomné oznámenie OKO SPZ k voľbám a mandátu Výboru PZ Senková. 
Podľa písomného vyjadrenia OKO SPZ Tvrdošín  teda neboli v združení riadne voľby od roku 2012 a teda i osoby konajúce ako výbor PZ nemajú na akékoľvek rozhodovanie za tento orgán mandát. Ide o ich osobnú iniciatívu a ich konaním došlo podľa nášho názoru k porušeniu zákona o poľovníctve 274/2009, Z.z., Stanov SPZ, disciplinárneho poriadku SPZ ako aj Stanovy PZ Senková. 
 
Po ukončení vyšetrovania PO nateraz odstúpil stíhanie osoby, ktorá nezákonným spôsobom rozhodovala ako orgán   na disciplinárne konanie na orgány OKO SPZ.