Poľovnícke združenie má nový orgán

06.08.2015 08:42

Na členskej schôdzi poľovníckeho združenia /nie spolku/ konanej dňa 31.7.2015 boli prijaté nové stanovy združenia, ktoré majú v súlade so zákonom o poľovníctve a stanovami SPZ nahradiť stanovy z roku 1995. Stanovy boli prijaté napriek výhradám niektorých členov, že tieto sú v rozpore so Stanovami SPZ a je lepšie za účelom ich prepracovania stanoviť komisiu, ktorá by nezmyselné ustanovenia opravila a zosúladila so zákonom. 

Perličky zo stanov:

- nie je zrejmé či členovia založili nové združenie nakoľko podľa čl. 1 ods. 1 je združenie poľovníckou organizáciu a už podľa ods. 3 tohto článku je organizačnou zložkou poľovníckej organizácie. 

- bol zriadený nový orgán združenia - predseda, ktorý sa aj doteraz snažil konať sám /bez schválenia členskej schôdze dal vymenovať  členov poľovníckej stráže  a pod./,  avšak postavenie orgánu si zakotvil aj v stanovách. Bohužiaľ za svoje konanie podľa stanov reálne nezodpovedá nikomu, môže konať svojvoľne nielen čo sa týka rozhodnutí o organizácii združenia ale aj o jeho majetku. V rámci slovenských organizačných zložiek SPZ ide skutočne o výnimku. 

- predseda PZ, bude volený aj do výboru PZ a zároveň aj samostatne, čiže budeme mať predsedu výboru aj predsedu združenia, 

- členovia združenia nateraz  nevedia, koľko dní pred konaním budú upovedomení o konaní členských  schôdzí a schôdzí výboru, pretože predkladateľ akosi "zabudol" zakomponovať termíny do stanov,

- rovnako pozabudol zakomponovať aj počet členov dozornej rady a podobne. 

Škoda, že vačšina členov si riadne stanovy neprečítala a dokonca na otázky  týkajúce sa jednotlivých ustanovení nevedeli reagovať ani členovia výboru PZ, ktorý ich mal prerokovať. Možno však konečne niektorí prídu na to, prečo niektorí členovia nechceli mať riadne spracované stanovy s presne vymedzenými právami a povinnosťami členov a právomocí orgánov združenia. 

Na margo treba poznamenať, že sídlom združenia sa stal rodinný dom p. Lofaja.

 

 Celé znenie stanov je v prílohe. 

Stanovy PZ 2015.pdf (779,9 kB)