Prichádza poriadok?

09.03.2017 15:14

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Senková, takmer po dvoch rokoch užívania revíru,   uzatvorilo 16.1.2017 s jedným z vlastníkov poľovných pozemkov Zmluvu o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri v poľovnom revíri Podbieľ. Konečne sa takto zaviazolo užívať revír spôsobom, vyhovujúcim nielen svojvôli svojich členov ale aj tých, na ktorých pozemkoch poľujú. 

V zmluve sú okrem povinností stanovených zákonom kde ide o napr.:

-  zriaďovanie len  so súhlasom vlastníka poľovného pozemku poľovnícke zariadenia a to  z takého materiálu, ktorý nenaruší vzhľad krajiny, ak to nie je v rozpore so zákonom č. 543/2002 Z.z.,

- prikrmovať zver v čase núdze zdravotne nezávadným krmivom takým spôsobom, aby sa krmivo neznehodnocovalo vplyvom nepriaznivého počasia alebo nespôsobovalo zveri zdravotné problémy,

- odstraňovať z poľovného revíru nefunkčné poľovnícke zariadenia, po skončení prikrmovania alebo vnadenia odstrániť nepoužité krmivo, odstrániť znehodnotené alebo zdravotne závadné krmivo a jeho zvyšky z prikrmovacích zariadení a ich okolia,

- každoročne zisťovať v poľovnom revíri stavy zveri,

aj ďalšie povinnosti napr.:

- že krmivá predkladané zveri na území užívateľa poľovného pozemku, budú predkladané tak, že tieto nebudú v priamom kontakte s pôdou (vrátane porastovej a snehovej prikrývky, ktorá sa na pôde nachádza)

- že počas celého prikrmovacieho obdobia bude na krmoviskách prítomné nepretržite objemové krmivo.

- že poľovnícke zariadenie, políčko pre zver, alebo vnadisko vybudované, alebo umiestnené na pozemkoch užívateľa poľovného pozemku bez súhlasu podľa ods. č. 1 tohto článku, je užívateľ poľovného revíru povinný ho odstrániť a to do 10 dní odo dňa, kedy bude užívateľom poľovného pozemku k odstráneniu písomne vyzvaný.

 

Samozrejme záväzok užívateľa platí pre všetkých vlastníkov poľovných pozemkov.

Ako  fungovalo prikrmovanie zveri a spôsob kŕmenia je možné nájsť vo fotogalérii. 

Celé znenie zmluvy nájdete na tomto odkaze:

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn-pGl0MnSAhUBWywKHUjsAEQQFghBMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.crz.gov.sk%2Findex.php%3FID%3D603%26doc%3D2778676%26text%3D1&usg=AFQjCNFDLMbzk7hl220m7q6ldTyPDSlo9Q&sig2=-UPzh12cWRClGxCCHLDwBg