Priebežné odstrely za október a november.

19.12.2016 08:36

V prílohe článku dávame k nahliadnutiu plnenie plánu lovu a chovu za mesiace október a november v poľovnom revíri Podbiel. Ako je vidieť plán sa pozvoľna plní avšak neostáva bez povšimnutia vykázaný odstrel v týchto mesiacoch.  Spočítané ulovené kusy ďaleko nielen naplnili ročný plán ale ho aj prekročili. Na druhej strane sa môže jednať o zavádzajúce  uvádzanie celkového odstrelu za  celý rok a nie konktrétny mesiac, k čomu má mesačný výkaz slúžiť. Odpoveď nám dá ministerstvo.

Stále preto ostáva záhadou, čo vlastne dali členovia PZ Senková do klobás ľuďom na poľovníckej zábave, keďže z vykázaného odstrelu sa  nedá určiť pôvod  hlavnej prísady klobás - diviny. 

 

Hlásenie o love zveri oktober Podbiel (1).pdf (124939)

Mesačné hlásenie november2016.pdf (101786)