Sporná výška vyplácaného nájmu

03.07.2015 15:15

Po uzávierke obecných novín došlo zo strany PZ Senková k začatiu vyplácania nájomného za poľovný revír Podbieľ. Výmeru pozemkov jednotlivých vlastníkov však nemá poľovnícke  združenie verifikovanú geodetom, teda  vlastníkom je vyplácaná  iná suma ako im prináleží. Vlastníci si navyše nemajú možnosť overiť si skutočnú výšku na ktorú majú nárok. Bohužiaľ sa to týka aj majetku v správe štátu a obce, kedže ich  zástupcovia sa nezúčastnili valného zhromaždenia 18.3.2015 a zmluva bola uzatvorená bez nich.  

Samotní vlastníci nie sú podľa zmluvy povinní si ísť osobne prevziať nájom, tento sa im združenie zaviazalo vyplatiť už 9.5.2015 a pokiaľ ho nevyplatilo dostalo sa do omeškania aj s tým spojenými dôsledkami ako je uplatnenie si úrokov z omeškania prípadne  vypovedanie zmluvy, pokiaľ nebudú dodržané jej podmienky.