Súdy pomaly začínajú konať

16.06.2016 13:31

Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní 24S/67/2015 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresný úrad pozemkový a lesný odbor /OÚ-PLO/,  rozhodol o zrušení opatrenia, ktorým žalovaný zaevidoval nájomnú zmluvu o užívaní poľovníckeho revíru...

Ako sa vraví súdy konajú pomaly ale isto. Rozhodnutia sa dajú očakávať síce po nejakej dobe ale žaloby určite nezapadnú prachom.

V tomto konkrétnom prípade súd rozhodnutie odôvodnil aj tým, že:

Zostáva teda v kompetencii žalovaného zisťovať /OÚ-PLO/, či bolo zvolané oprávnenou osobou a či boli splnené podmienky zvolania ako aj to, či osoby, ktoré sa ho zúčastnili, sú alebo nie sú skutočne vlastníkmi spoločného poľovného revíru a tiež to, akým počtom hlasov disponujú. Žalovaný je povinný v prvom rade posúdiť, či mu boli predložené listiny podľa § 16 ods. 1 zákona o poľovníctve. To znamená, či mu bola predložená zmluva medzi vlastníkmi spoločného poľovného revíru na jednej strane a organizáciou, ktorá môže byť užívateľom poľovného revíru podľa § 13 ods. 1 na druhej strane. Ďalej, či mu bola predložená notárska zápisnica osvedčujúca priebeh zhromaždenia - celý priebeh zhromaždenia a či má táto notárska zápisnica ako prílohu listinu prítomných s náležitosťami podľa § 5 ods. 5 zákona o poľovníctve. V prípade, že mu boli predložené k evidencii takéto listiny, musí ďalej skúmať, či notárska zápisnica osvedčila priebeh zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, t. j. či boli splnené podmienky zvolania.“

Neobstálo ani tvrdenie, ktorým sa OÚ-PLO  oháňal - konkrétne stanoviskom Generálnej prokuratúry č. VI/2 Gd 100/12-17 zo dňa 23. 8. 2012, kde je uvedené, že pokiaľ správny orgán pri zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru vychádza z obsahu predloženej notárskej zápisnice, ktorá osvedčuje priebeh zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, zahrnutých v uznanom poľovnom revíri, a následne pred jej zaevidovaním preskúma jednak náležitosti predloženej zmluvy, ako aj podmienky pre jej zaevidovanie (§14 ods.3, § 16 ods. 1,2 vyššie citovaného zákona), nepostupuje v rozpore so zákonom, pokiaľ predloženú zmluvu zaeviduje, ak nie je predložený iný doklad, ktorý by spochybnil notárom osvedčený priebeh zhromaždenia.

 

Tento a ďalšie podobné  rozsudky môžu spustiť vlnu žalôb voči zmätočným rozhodnutiam OÚ-PLO. Tieto budú dôvodné najmä v prípadoch keď poľovnícke organizácie nemali zdokladovanú vlastnícku štruktúru a valné zhromaždenia sa konali len zdokladovaním od poľnohospodárskych družstiev a podobne, kedy veľmi často došlo k chybám v percentuálnom zastúpení vlastníkov.