Zemetrasenie na lesnom úrade

01.02.2017 19:00

 

Ako blesk z jasného neba nás zasiahla informácia, že Okresný úrad Námestovo  pozemkový a lesný odbor, na vlastnú žiadosť po rokoch opúšťa pracovník, ktorý bol činným v čase  sporných rozhodnutí,  ktoré sme dali preskúmať  nadriadenými orgánmi ako aj orgánmi činnými v trestnom konaní.  Úrad OU PLO NO bol konfrontovaný so zákonnosťou  svojho postupu  v rozhodnutiach,  ktoré boli spojené najmä s poľovným revírom Podbiel. Samozrejme  odchod  Ing. Pavla T., je dobrovoľný a nejde o prepustenie alebo odvolanie súvisiace  výkonom jeho funkcie.

 

Mnohých zaskočilo akým spôsobom boli vedené štatistiky – mesačné výkazy poľovníckych organizácií v okrese Tvrdošín. Nesúlad a rôznorodosť ste mali možnosť vidieť na našich stránkach. Okresný úrad Námestovo  pozemkový a lesný odbor je priamo zodpovedný za dodržiavanie zákonnosti na úseku poľovníctva. K podávaniu mesačných výkazov sa napríklad  tento pracovník na náš podnet vyjadril, že tieto sú pre užívateľov poľovných revírov nepovinné a poľovné organizácie ich predkladajú dobrovoľne.  Viacerí poľovní hospodári sa asi chytajú za hlavu, chyba je však, že im chýbajú usmernenia od okresnej organizácie poľovníckej komory a samotného úradu, pretože nikto z nich, by nad rámec svojich povinností, výkazy nerobil.  

Odchodom jedného pracovníka nezaniká zodpovednosť úradu ako takého, čiže príslušné orgány budú konať aj ďalej a preveria aj ďalšie pochybenia v užívaní revíru Podbiel.