Zmluva o užívaní poľovného revíru

21.05.2015 09:59

Na základe uzavretej  Zmluvy o výkone práva poľovníctva došlo dňa 29.4.2015, Okresným úradom Námestovo, pozemkovým a lesným odborom, k jej zaevidovaniu, čím sa stala zmluva účinnou.  Užívateľom revíru sa stalo  PZ Senková Podbiel.

PZ Senková sa zaviazala k vyplateniu nájmu vlastníkom do 10 dní od zaevidovania teda do 9.5.2015 a to za celý rok 2015.  

Náhrada za užívanie revíru bola dohodnutá  takto:

- poľnohospodárska pôda 1,-Eur/1Ha a rok,

- lesné pozemky 3,10Eur/1Ha a rok. 

 

V prílohe tohto článku je Zmluva o užívaní poľovného revíru Podbiel. Máte si možnosť pozrieť jej obsah a podmienky vyplácania nájmu. Zmluvu uzatvárali za obidve zmluvné strany výlučne poľovníci, teda do akej miery budú objektívne  hájené záujmy vlastníkov do budúcnosti, je otázne. Terajšia situácia sa podobá obdobiu 1994-2015, kedy súkromní vlastníci nedostali žiadnu  náhradu za užívanie svojich pozemkov, hoci ju taktiež mali dostávať. PZ Senková  dohodlo v novej zmluve primerané  nájomné avšak reálne ho doteraz nevyplatilo. 

 

Klikni sem:

Zmluva o užívaní poľovného revíru Podbiel.pdf