Zo zasadnutia konferencie OPK

08.07.2017 19:00

Dňa 7.7.2016 sa aj zástupca Poľovníckeho spolku Senková zúčastnil zasadnutia konferencie OPK v Tvrdošíne. Zúčastnení členovia boli predsedom OPK oboznámení so závermi celoslovenského snemu SPK, kde jeho závery sú už zverejnené aj na stránkach SPK. Konkrétne uznesenia sú v prílohe článku. Ďalej predseda OPK p. Pafčo informoval o ohniskách afrického moru v susednej Českej republike a možnom prenose aj do nášho okresu. Informoval o pripravovanej novelizácii zákona o poľovníctve a v závere odovzdal posolstvo predsedu SPK členom všetkých spolkov a organizačných zložiek. Dôležitou informáciou bola skutočnosť, že všetky nižšie zložky SPK by mali do svojich radov prijať počet členov pomerne k výmere poľovného revíru. V tejto súvislosti poukazujeme o našu snahu zabezpečiť poľovanie pre všetkých, kde takto upraveným zákonom dôjde k splneniu nášho cieľa. Ďalšie správy boli prednesené ku kynologickej poľovníckej a streleckej činnosti. Pre poľovníkov v Podbieli boli podstatné informácie o kontrolných streľbách v roku 2018 a termínoch skúšok poľovne upotrebiteľných psov v tomto roku.

 

Xi. Snem SPZ uznesenie .docx (18505)